2e Kwartaalrapportage 2018

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat halfjaarlijks via de PenC-rapportages wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de treasuryparagraaf van de begroting van het lopende jaar.