2e Kwartaalrapportage 2018

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft eind 2013 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan naar aanleiding van door haar verrichtte onderzoeken. Eén van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek is om in een duidelijk en volledig overzicht te rapporteren aan de raad over de stand van zaken uitvoering aanbevelingen. In onderstaande overzicht is de stand van zaken weergegeven van de aanbevelingen die de RKC vanaf de vorige raadsperiode (2010) aan het college heeft gedaan en die nog niet (volledig) tot uitvoering zijn gebracht.

Onderzoek doelen en effecten van het Deventer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Stand van zaken

Actualiseer het beleidsplan en neem daarin onder andere mee:
• nadere begripsduiding;
• wijze van uitvoering beleid en door wie;
• aandacht voor looproutes.

Aan het Meerjarenperspectief Parkeren wordt een actuele beleidsparagraaf toegevoegd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het beleid regelmatig te actualiseren.

Aanbeveling

Stand van zaken

Het winstoogmerk van het parkeerbedrijf wijkt af van het Parkeerbeleidsplan. Dit vraagt hetzij een aanpassing van het uitgangspunt uit het Parkeerbeleidsplan, hetzij een heroverweging van de maatregel.

Een eventuele afname van het winstoogmerk heeft effect elders in de begroting. Een goed moment voor het voeren van deze discussie in het Meerjarenperspectief Parkeren.

Aanbeveling

Stand van zaken

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:
• gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
• oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
• schilwijken.

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.