2e Kwartaalrapportage 2018

De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de programmabladen.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2018

2019

2020

2021

2022

Stortingen

3

Leefomgeving

Parkeren de Worp

Kapitaallasten

450

6

Herstructurering en vastgoed

Aanpassing rente grondexploitaties

Generieke weerstandsreserve

2.345

8

Meedoen

Vrijval regionale reserve Beschermd Wonen

Beschermd Wonen

653

12

Algemene dekkingsmiddelen

Specifiek weerstandvermogen

Specifiek weerstandvermogen

2.220

12

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat

Egalisatiereserve rente

-63

-8

197

156

675

12

Algemene dekkingsmiddelen

Maartcirculaire 2018 Algemene uitkering

Generieke weerstandsreserve

681

12

Algemene dekkingsmiddelen

Storting in generiek weerstandsvermogen

Generieke weerstandsreserve

-433

12

Algemene dekkingsmiddelen

Duizendknoop

Overlopende uitgaven

410

div

Diverse programma's

Technische wijzigingen

Diverse reserves

556

223

13

-9

-9

Saldo Stortingen

6.571

215

210

147

914

Puttingen

3

Leefomgeving

Omzetten vergunning parkeren naar betaald parkeren

Mobiliteitsfonds

53

3

Leefomgeving

Parkeren de Worp

Parkeerbijdrage Bouwwaanvragen

450

3

Leefomgeving

Parkeren de Worp

Kapitaallasten

30

30

30

30

6

Herstructurering en vastgoed

Japanse Duizendknoop Skaeve Huse

Overlopende uitgaven

410

6

Herstructurering en vastgoed

Herstructurering

Herstructurering

605

174

55

7

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Formatie actieplan transformatie

Reserve sociaal domein

86

86

8

Meedoen

Vrijval regionale reserve Beschermd Wonen

Beschermd Wonen

1.560

8

Meedoen

Actieplan sociaal domein

Reserve sociaal domein

210

360

8

Meedoen

Bewonersinitiatieven

Overlopende uitgaven

250

8

Meedoen

Kosten kwartiermaker en teamleider sociaal team

Reserve sociaal Domein

167

9

Jeugd en Onderwijs

Actieplan sociaal domein (onderdeel Jeugd)

Reserve sociaal domein

159

109

12

Algemene dekkingsmiddelen

Verkoop aandelen Vitens

Vermogensreserve

2.438

12

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2017

Saldireserve

1.141

12

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking 2e kw rapportage

Overlopende uitgaven

100

12

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking 2e kw rapportage

Generieke weerstandsreserve

508

1.639

div

Diverse programma's

Technische wijzigingen

Diverse reserves

1

14

14

14

14

Saldo Puttingen

7.893

2.462

294

44

44

Saldo

1.322

2.247

84

-103

-870