2e Kwartaalrapportage 2018

Door de raad is in juni 2017 het raadsvoorstel doorontwikkeling P en C-cyclus vastgesteld.
De in dit voorstel beschreven uitgangspunten leveren de basis voor een hernieuwde inrichting van de P&C-cyclus. Vergeleken met de vorige P en C-cyclus gaan we kwartaalrapportages maken. Hiermee vervallen de Zomer- en Najaarsrapportage.

In het document doorontwikkeling P en C-cyclus is over de kwartaalrapportage het volgende opgenomen.
Integrale verantwoording van het college vindt plaats via de vier Kwartaalrapportages. Met als peildatum de eerste dag van elk kwartaal rapporteert het college eens per drie maanden aan het einde van de eerste kwartaalmaand over beleidsmatige en financiële afwijkingen van de begroting om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te sturen. De opbouw wordt gestandaardiseerd, zodat de productie van deze rapportages snel en efficiënt kan plaats vinden (m.b.v. LIAS). Deze rapportages bevatten een beknopte bestuurlijke duiding op hoofdlijnen met de bijzonderheden t.b.v. de gemeenteraad. In de rapportages is informatie opgenomen over de uitvoering van beleid op hoofdlijnen (stoplichten), beleidswijzigingen waartoe tussentijds door de raad is besloten en de uitputting van budgetten (incl. prognose). Wanneer op programmaniveau aanpassing van de begroting nodig is, is de kwartaalrapportage voorzien van een raadsvoorstel en wijziging van de begroting. Is dit niet het geval dan kan de rapportage voor kennisgeving aan de raad worden toegezonden. Essentieel is dat de informatie in de rapportages naadloos aansluit op de informatiebehoefte van de raad.  
Het bovenstaande is een groeimodel.

Deze kwartaalrapportage is de eerste rapportage die wordt uitgebracht. Over het jaar 2018 volgen er nog twee. Volgend jaar zijn er vier kwartaalrapportages.
Vergeleken met de vroegere zomer- en najaarsrapportage zijn opvallende verschillen:

  • over elke doelstelling en prestatie moet de prognose van realisatie worden aangegeven. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan moet dit met een groen vinkje worden aangegeven.
  • over de lopende investeringen moet zowel inhoudelijk als financieel worden aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten.   
  • de raad krijgt bij elk programma inzicht in de stand van de lasten en baten na wijzigingen.

Gezien de nog lopende collegeonderhandelingen komt er dit jaar geen Voorjaarsnota. Dit betekent dat we in afwijking van wat de bedoeling is bij een reguliere kwartaalrapportage er meerjarige autonome ontwikkelingen en een beperkt aantal voorstellen nieuw beleid in de kwartaalrapportage zijn opgenomen.

Op basis van de uitkomst van de kwartaalrapportage is er sprake van een structureel sluitende begroting 2018-2022 met voldoende weerstandsvermogen.